Заочна форма навчання

 

 

Завідувач - Віннік Катерина Борисівна

Діловод - Марухіна Ольга Олександрівна

телефон - 0552-26-16-39, 26-43-20

телефон/факс бухгалтерії 0552-264-678

 

Сьогодні на заочній формі навчання - 4 студенти.

Відділення готує молодших спеціалістів за рахунок бюджету та фізичних і юридичних осіб за такими спеціальностями та спеціалізаціями:

029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

Спеціалізація "Бібліотечна справа"

 Кваліфікація: фахівець з бібліотечної справи та інформаційної діяльності.

Термін навчання: на основі повної загальної середньої освіти – 1р. 10м.

025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»

Спеціалізація: «Народне пісенне мистецтво»

Кваліфікація: Артист (ансамблю, хору), керівник аматорського колективу (ансамблю, хору).

Термін навчання: на основі повної загальної середньої освіти – 2р. 10м.

023 «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ»

Спеціалізація "Декоративно-прикладне мистецтво".

Кваліфікація: художник-виконавець, викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, керівник аматорського колективу (гуртка, студії декоративно-прикладного мистецтва).

Термін навчання: на основі повної загальної середньої освіти – 2р. 10м.

Кожна спеціальність відділення має ліцензію на підготовку  молодших спеціалістів.

026 «СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО»

спеціалізація  «Видовищно-театралізовані заходи»

Кваліфікація: актор закладів культури та мистецтв, керівник аматорського театрального колективу, організатор театралізованих народних свят та обрядів.

Термін навчання: на основі повної загальної середньої освіти – 2р. 10м.

 

Загальна тривалість заліково-екзаменаційних сесій у   навчальному році,  як правило, 30 календарних днів. У вересні  проводиться настановна сесія. В листопаді - зимова, в березні - літня. Тривалість виробничої переддипломної практики 4 тижні. На  складання державних іспитів відводиться 4 тижні. Для  підготовки і захисту дипломного проекту - 8 тижнів. 

 

Заочне відділення працює за загальними навчальними планами спеціальностей коледжу.

Значну роботу з підготовки молодших спеціалістів за заочною формою навчання виконують голови циклових комісій: ЦК «Народне пісенне мистецтво»  - Каталкін С.В., ЦК «Видовищно-театралізовані заходи» - Чумаченко О.Ф., ЦК «Декоративно-прикладне мистецтво» Катиніна О.Г. , ЦК «Бібліотечна справа» -  Музика О.Є.

 

РОЗКЛАДИ

 

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для виконання контрольної роботи

з навчальних дисциплін

«Світова література», «Дитяча література»

  Структура контрольних робіт розроблена у відповідності з новими навчальними планами і робочою навчальною програмою 2010 року.

     Значною проблемою для виконання контрольних робіт з дисципліни  є відсутність необхідної літератури в місцях постійного проживання студентів заочної форми навчання. Зважаючи на ці обставини, в методичних рекомендаціях пропонується перелік рекомендованих джерел, які необхідно опрацювати, перебуваючи на заняттях в училищі під час сесії.

     Тематика контрольних робіт, за звичаєм визначається викладачем, але в конкретизації теми ініціативу може проявити і студент.

Обсяг контрольної роботи може бути в межах 15 – 20 друкованих сторінок (сторінки нумеруються). Контрольна робота оцінюється за двобальною системою («зараховано», «не зараховано») за такими критеріями:

-Актуальність розробленої теми, її вдале розкриття;

-Відповідність змісту теми;

-Наявність характерних цитат з художніх текстів;

-Виконання автором плану  контрольної роботи;

-Глибина вивчення матеріалу;

-Вірне і повне використання джерел;

-Наявність в контрольній роботі самостійних, власних критичних міркувань;

-Зв’язок теми зі своєю спеціальністю, з профілем училища;

-Відповідність оформлення контрольної роботи вимогам

 

Етапи роботи над контрольною роботою

1.Виявити свою зацікавленість, визначити, над якою проблемою бажав би працювати.

2.Ознайомитись з запропонованими темами і вибрати одну з них, яка відповідатиме рівню підготовленості, можливості користуватись літературними джерелами та практичному досвіду.

3.Підбір і вивчення основних джерел з теми. Як правило, при написанні контрольної роботи використовується не менше 8-10 різноманітних джерел.

4.Складання бібліографічного списку.

5.Знайти і проаналізувати в опрацьованій літературі основні ідеї, проблеми, які глибоко розкривають зміст теми.

6.Скласти план контрольної роботи, який сприяє покращанню розкриття теми (спочатку скласти простий план, а потім, знову переглядаючи текст, написати складний, розробляючи більш детальні пункти).

7.Написання контрольної роботи.

 

 

 

 

Структура контрольної роботи

1.Вступ, в якому формується сутність проблеми, що досліджується, обґрунтовується вибір теми, визнання її значущості і актуальності, зазначається мета і завдання роботи.

2.Основна частина – розгляд змісту контрольної роботи за планом. Кожний розділ основної частини, аргументуючи розкриття  окремої проблеми або одного з її аспектів, логічно є продовженням попереднього.

3.Закінчення – підведення підсумків, узагальнення всього викладеного. Власний погляд студента на деякі питання теми.

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для виконання контрольної роботи

з навчальної дисципліни

«Основи педагогіки та психології»

 

Успішне виконання завдань навчання студентів, формування активних творчих особистостей великою мірою залежить від рівня підготовки фахівців культури в галузі педагогічних і психологічних знань. Майбутні фахівці культури повинні засвоїти не стільки систему психолого-педагогічних знань, загальні закономірності психічного розвитку і формування особистості, але й навчатись розуміти внутрішній світ людини, самостійно вивчати її потенціальні творчі можливості, вибирати найбільш ефективні шляхи навчальної і виховної роботи.

У цьому зв’язку навчальні дисципліни «Психологія» та «Педагогіка»  є найбільш вагомим чинником для озброєння студентів ґрунтовними педагогічними і психологічними знаннями, уміннями і навичками, які будуть потрібні для успішної роботи в закладах культури. Ефективність вивчення психолого-педагогічних дисциплін залежить не тільки від високого рівня лекцій та  семінарських занять, але й від самостійної роботи студентів при написанні контрольних робіт.

Систематична підготовка і активний самостійний пошук при написанні контрольних робіт  не тільки поглиблює психолого-педагогічні знання, виробляє навички самостійної роботи з літературою, але й сприяє формуванню і закріпленню пошукових умінь навичок, застосуванню теорії на практиці.  Запропоновані методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з основ психології є одним із шляхів формування глибоких знань, навичок та умінь самостійного навчального пошуку студентів заочної форми навчання.

Структура контрольних робіт розроблена у відповідності з новими навчальними планами і робочою навчальною програмою 2010 року.

Значною проблемою для виконання контрольних робіт з психології є відсутність необхідної літератури в місцях постійного проживання студентів заочної форми навчання. Зважаючи на ці обставини, в методичних рекомендаціях пропонується перелік рекомендованих джерел, які необхідно опрацювати, перебуваючи на заняттях в училищі під час сесії.

Тематика контрольних робіт, за звичаєм визначається викладачем, але в конкретизації теми ініціативу може проявити і студент.

 

Обсяг контрольної роботи може бути в межах 15 – 20 друкованих сторінок (сторінки нумеруються).

Контрольна робота оцінюється за двобальною системою («зараховано», «не зараховано») за такими критеріями:

-        Актуальність розробленої теми, її вдале розкриття;

-        Відповідність змісту теми;

-        Наявність зв’язку теоретичних положень з життям, з практичними завданнями;

-        Виконання автором плану  контрольної роботи;

-        Глибина вивчення матеріалу;

-        Вірне і повне використання джерел;

-        Наявність в контрольній роботі самостійних, власних критичних міркувань, пропозицій;

-        Зв’язок теми зі своєю спеціальністю, з профілем училища;

-        Відповідність оформлення контрольної роботи вимогам

 

 

 

 

Етапи роботи над контрольною роботою

 

  1. Виявити свою зацікавленість, визначити, над якою проблемою бажав би працювати.

  2. Ознайомитись з запропонованими темами і вибрати одну з них, яка відповідатиме рівню підготовленості, можливості користуватись літературними джерелами та практичному досвіду.

  3. Підбір і вивчення основних джерел з теми. Як правило, при написанні контрольної роботи використовується не менше 8-10 різноманітних джерел.

  4. Складання бібліографічного списку.

  5. Знайти і проаналізувати в опрацьованій літературі основні ідеї, проблеми, які глибоко розкривають зміст теми.

  6. Скласти план контрольної роботи, який сприяє покращанню розкриття теми (спочатку скласти простий план, а потім, знову переглядаючи текст, написати складний, розробляючи більш детальні пункти).

  7. Написання контрольної роботи.

 

 

Структура контрольної роботи

 

  1. Вступ, в якому формується сутність проблеми, що досліджується, обґрунтовується вибір теми, визнання її значущості і актуальності, зазначається мета і завдання роботи.

  2. Основна частина – розгляд змісту контрольної роботи за планом. Кожний розділ основної частини, аргументуючи розкриття  окремої проблеми або одного з її аспектів, логічно є продовженням попереднього.

Закінчення – підведення підсумків, узагальнення всього викладеного. Власний погляд студента на деякі питання теми, практичні поради та рекомендації стосовно використання наданої в контрольній роботі інформації.

 

 

 

 

Питання для проведення заліку

з навчальної дисципліни «Культурологія: історія та теорія»

для студентів І курсу

спеціальності «Бібліотечна справа»

заочної форми навчання

 

1.Культурологія як наука: мета та завдання курсу. Поняття «культура» в контексті предмета «Культурологія».

 

2.Джерела української культури.

3.Культура: визначення і сутність поняття. Функції культури. Структура культури.

4.Складники української культури.

5.Культура: визначення і сутність поняття. Загальне та особливе в культурі. Функції культури.

6.Культура Стародавнього Єгипту.

7.Культурологія як наука про культуру. Мета та завдання. Методологія науки.

8.Культура Стародавньої Месопотамії.

9.Визначення поняття «українська культура». Фактори її формування.

10.Культура Стародавнього Китаю.

11.Структура культури. Рівні культури.

12.Особливості культури Стародавньої Індії. Вплив релігії на її формування.

13.Культурологія: предмет, мета та завдання науки.

14.Особливості культури Стародавнього Китаю. Наукові та технічні відкриття.

15.Трипільська культура на території України.

16.Особливості культури Стародавнього Єгипту. Досягнення.

17.Скіфська культура, її особливості.

18.Загальна характеристика культури Стародавньої Греції.

19.Черняхівська культура на території України.

20.Загальна характеристика культури Стародавнього Риму.

21.Дохристиянські вірування слов’ян.

22.Культура епохи Реформації. Течії Реформації. М.Лютер. Ж.Кальвін.

23.Визначення поняття «культура». Загальне та особливе. Типологія культури.

24.Культура Візантії.

25.Мета та зміст культури. Функції культури.

26.Людина в культурі епохи Просвітництва.

27.Язичницька культура, її особливості.

28.Людина в культурі Реформації. Протестантська етика.

29.Особливості формування української культури.

30.Культура Нового часу.

31.Загальна характеристика стародавніх цивілізацій (Єгипет, Месопотамія, Китай, Індія).

32.Масова культура як феномен культури ХХ ст..

33.Культура доби Відродження. Гуманісти доби Відродження.

34. Складники української культури.

35.Культура ХХ ст..

36.Джерела та складники української культури.

37.Культура: визначення та сутність поняття. Мета та завдання культури.

38.Антична культура. Загальна характеристика.

39.Загальне та особливе в культурі. Типологія культури. Функції культури.

40.Гуманізм доби Відродження. Представники культури Відродження.